Etikai Kódex

Jelen Etikai Kódex meghatározza azokat az alapkövetelményeket, melyeket a Power Quattro Zrt. beszállítóival szemben elvár, és a maga számára is kötelezően alkalmazandónak elismer.

A Power Quattro Zrt. fenntartja magának azt a jogot, hogy az ésszerűség és méltányosság követelményeinek megfelelően, a bekövetkezett változások esetén megváltoztassa ezen Etikai Kódexben szereplő követelményeket. Ebben az esetben a Power Quattro Zrt. elvárja a beszállítóitól is, hogy az ilyen ésszerű és méltányos változtatásokat elfogadja.

Jogszabályi megfelelés

Eleget tesz az alkalmazandó jogrendszer(ek) keretei között megalkotott jogszabályoknak.

Korrupció és megvesztegetés tilalma

A korrupció vagy megvesztegetés semmiféle formáját nem tolerálja, azokban nem vesz részt sem közvetlenül, sem közvetve, továbbá nem juttat, ajánl vagy ígér bármilyen előnyt állami tisztségviselőnek vagy magánszektorbeli üzleti partner részére abból a célból, hogy befolyásolja a hivatali tevékenységet vagy tisztességtelen előnyre tegyen szert.

Tisztességes verseny, trösztellenes jogszabályok és szellemi tulajdonhoz fűződő jogok

 • A nemzeti és nemzetközi versenyjogi törvényeknek megfelelően végzi tevékenységét és nem vesz részt a tisztességes versenyt korlátozó tevékenységekben, mint például: árrögzítés, piac- vagy vevőfelosztás, piac megosztása vagy versenytársakkal való ajánlat-egyeztetés;
 • Tiszteletben tartja mások szellemi tulajdonhoz fűződő jogait.
 • A társasággal kapcsolatban tudomásra jutott információt bizalmasan kell kezelni, az csak jogszerűen, a feladatok elvégzéséhez használható fel. A munka során megismert minden adat és információ a társaság tulajdona.

Összeférhetetlenség

Elkerül minden olyan összeférhetetlenséget, ami negatívan befolyásolhatja az üzleti kapcsolatokat.

Az alkalmazottak alapvető emberi jogainak tiszteletben tartása

 • Elősegíti az esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód alkalmazását alkalmazottaira nézve, tekintet nélkül azok bőrszínére, faji hovatartozására, nemzetiségére, társadalmi hátterére, fogyatékosságára, szexuális irányultságára, politikai vagy vallásos meggyőződésére, nemére vagy életkorára;
 • Tiszteletben tartja minden egyes személy alanyi méltóságát, magánéletét és jogait;
 • Visszautasítja, hogy bárkit akarata ellenére alkalmazzon, illetve bárkit munkavégzésre kényszerítsen;
 • Visszautasítja az alkalmazottakkal való elfogadhatatlan bánásmód tolerálását, mint például a lélektani tortúra, szexuális zaklatás vagy diszkrimináció;
 • Megtilt minden olyan viselkedési formát, beleértve a gesztusokat, szóbeli megnyilvánulásokat és fizikai kontaktust is, melyek szexuális, erőszakos, fenyegető, sértő vagy kizsákmányoló jellegűek;
 • Méltányos munkabért biztosít, továbbá szavatolja a jogszabályban meghatározott nemzeti minimálbért;
 • Tiszteletben tartja a vonatkozó jogszabályokban lefektetett maximális munkaóraszámot;
 • A jogszabályok által lehetővé tett legnagyobb terjedelemben elismeri a munkavállalók szabad szövetkezési jogát, továbbá a munkavállalói szervezetek vagy szakszervezetek tagjaival szemben sem pozitív, sem pedig negatív megkülönböztetést nem alkalmaz.

Gyermekmunka tilalma

Power Quattro Zrt. elítéli a gyerekmunkát, valamint a gyermekek és kisebbségek kizsákmányolásának egyéb formáit; nem végeztet sem kényszer-, sem gyermekmunkát, és ilyen tevékenységet egyetlen partnerétől sem fogad el, nem alkalmaz 15 évnél fiatalabb munkavállalót.

Az alkalmazottak egészsége és biztonsága

 • Felelősséget vállal alkalmazottainak egészségéért és biztonságáért.
 • Kontrollálja a veszélyforrásokat, továbbá az ésszerűség és méltányosság követelményei szerint minden lehetséges megelőző intézkedést megtesz a balesetek és munkaköri betegségek bekövetkezése ellen.
 • Képzést biztosít, továbbá gondoskodik arról, hogy a munkavállalók képzettek legyenek az egészségvédelemre és biztonságra vonatkozó kérdésekben.

Környezetvédelem

A környezetvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokban és nemzetközi előírásokban lefektetetteknek megfelelően jár el;

 • Minimalizálja a környezetszennyezést, továbbá folyamatosan fejlesztést ér el a környezetvédelem területén.
 • Törekszik arra, hogy az ISO 14001 környezetirányítási rendszer alkalmazásával hosszú távon sikeres legyen és hozzájárulási lehetőségeket hozzon létre a fenntartható fejlődéshez, a környezet megóvásával a kedvezőtlen környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése által.

Beszállítói lánc

Minden tőle elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy saját beszállítói körében érvényre juttassa a jelen Etikai Kódexben lefektetett szabályok megtartását.

A beszállítók kiválasztása és a velük való bánásmód kapcsán megtartja a diszkrimináció tilalmára

vonatkozó alapelveket, elvárja, hogy beszállítói is betartsák a Power Quattro Zrt. által részükre átadott szabályzatait és irányelveit. Azok a beszállítók, amelyek megsértik ezeket az alapelveket, nem vonhatók be pályázati eljárásokba, és semmilyen formában - közvetlenül vagy közvetetten - nem alkalmazhatók.

Háborús zónákból származó ásványok (Conflict Minerals);

Ésszerű erőfeszítéseket tesz annak elkerülése érdekében, hogy termékeiben olyan nyersanyagokat

használjon, melyek felhasználásával közvetve vagy közvetlenül olyan fegyveres csoportokat

finanszírozna, amelyek megsértik az emberi jogokat. (ld. www.conflictfreesourcing.org ;

www.eiccoalition.org)

 

Kelt: Budapest, 2017. 11. 16.