Szinuszos áramfelvételű akkumulátortöltő berendezések

1. Bevezetés

A váltakozó feszültségű hálózatról működő félvezetős teljesítményelektronikai berendezések nagy teljesítménytényezőjű energiafelvételének biztosítása a legfontosabb követelmények közé tartozik. Ilyen teljesítményelektronikai berendezések például a korszerű, félvezetős váltakozó feszültségű, ill. egyenfeszültségű szünetmentes áramellátó rendszerek akkumulátortöltői, a különféle technológiai egyenirányítók, ill. frekvenciaváltók, valamint a tápegységek stb.

A váltakozó feszültségű hálózatokra csatlakozó fogyasztók áramfelharmonikusaira érvényes előírásokat - 16 A fázisáram határig - [1-5], ill. e szabványok hatályát a professzionális berendezésekre is kiterjesztő, [6] tartalmazza. A vonatkozó előírások betartása azért fontos, mert a hálózatot nemszinuszos (jelentős felharmonikustartalmú) árammal terhelő fogyasztók nemcsak felesleges veszteségeket hoznak létre, hanem a hálózat impedanciáján keresztül a hálózati feszültség alakját is torzítják, amely a párhuzamosan üzemelő fogyasztók működését zavarhatja.

E cikkben ismertetésre kerülnek a teljesítménytényezővel, ill. a torzítási tényezővel kapcsolatos fogalmak [7], valamint a szrabványok szerinti követelmények, kitérve egy - a teljesítménytényezőt növelő - konkrét kapcsolási elrendezésre, ill. a megvalósított berendezésre.

2. A teljesítménytényező és a torzítási tényező összefüggése

A teljesítménytényező: #########
ahol a hatásos teljesítmény: #########
a látszólagos teljesítmény: #########

A szinuszos váltakozó feszültségű hálózatra csatlakozó hagyományos áramirányítók (nemlineáris fogyasztók) a hálózatból nem szinuszos áramot vesznek fel.

A szinuszos feszültség és nemszinuszos (felharnonikusokat tartalmazó) áram esetén - mivel hatásos teljesítményt csak a hálózati feszültséggel azonos frekvenciájú áramharmonikus hoz létre - a teljesítménytényező a következőképpen írható le:

#########

ahol:

 • I1 - az alapharmonikus áram effektív értéke
 • In - az n-edik számú felharmonikus áram effektív értéke
 • j1 - az alapharmonikus áram fázisszöge

(A ######### kifejezést alapharmonikus-tartalomnak, vagy alapharmonikus-tényezőnek hívják, [1, 3] 4. pont.)

Az áramra vonatkoztatott torzítási tényező1: #########
(ill. néhány szakirodalomban: #########
A két tényező tényező kis felharmonikustartalom esetén jó közelítéssel egyenlő.) A teljesítménytényezőt a ki-vel kifejezve: #########

A l teljesítménytényező a ki torzítási tényező függvényében (paraméter: ji, az alapharmonikus áram fázisszöge)

1. ábra.A l teljesítménytényező a ki torzítási tényező függvényében (paraméter: ji, az alapharmonikus áram fázisszöge)

Az 1. ábra szemléletesen mutatja a teljesítménytényező változását az alapharmonikus fázisszöge (j1), ill. az áramtorzítási tényező (ki) függvényében.

Az [2, 4], ill. az [6] I. táblázata tartalmazza az egyes (páros, ill. páratlan) áramfelharmonikusok legnagyobb megengedett effektív áramértékeit, ezeket az l. táblázat mutatja2.

A harmonikus rendszáma, n A legnagyobb megengedett harmonikus áram, A
1. táblázat. A harmonikus áramok megengedett határértékei
Páratlan harmonikusok
3 2,3
5 1,14
7 0,77
9 0,40
11 0,33
13 0,21
15£n£39 0,15x15 In
Páros harmonikusok
2 1,08
4 0,43
6 0,3
8£œn£œ40 0,23x8 In

3. Az aktív teljesítménytényező-korrektor

A váltakozó feszültségű hálózatra közvetlenül csatlakozó áramirányítók teljesítménytényező-korrektor nélkül a legtöbb esetben, ill. üzemállapotban nem teljesítik a szabványok áramfelharmonikusokra vonatkozó előírásait, ezért a korszerű áramirányítókat a szabvány előírásait teljesítő teljesítménytényező-korrektorral kell ellátni [8, 9, 10].

A leggyakrabban alkalmazott egyfázisú teljesítménytényező-korrektor felépítését a 2. ábra mutatja.

Az egyfázisú aktív teljesítménytényező-korrektor felépítése

2. ábra.Az egyfázisú aktív teljesítménytényező-korrektor felépítése

A kapcsolás főáramköre egy záróüzemű feszültségnövelő (boost) konverter alapkapcsolás, míg vezérlő-szabályozó áramköre értéktartó feszültségszabályozásnak alárendelt áramkövető szabályozás.

Az áramkövető szabályozás vezetőjele az Ube hálózati feszültségből a V1-V4 diódás hídkapcsolással egyenirányított kétütemű feszültség (Ube), amely a szorzóáramkör x1 bemenetére jut. Az x2 bemenetre a kimeneti feszültség állandóságát biztosító értéktartó szabályozás kimenőjele kerül. A szorzóáramkör kimenőjele az áramszabályozó egységen keresztül úgy vezérli a V5 kapcsolóelemet (jelen esetben a térvezérlésű teljesítménytranzisztort), hogy a kimeneti feszültség állandósága mellett az L fojtótekercs árama az x1 bemenetre csatlakozó feszültséghez hasonló legyen.

A kapcsolás jellemző jelalakjait mutatja a 3. ábra.

Az egyfázisú aktív teljesítménytényező-korrektor jelalakjai

3. ábra.Az egyfázisú aktív teljesítménytényező-korrektor jelalakjai

A 3. ábrán látható, hogy az L fojtótekercs árama (iL) a V5, kapcsolóelem be-, vagy kikapcsolt állapotától függően növekvő, ill. csökkenő áramszakaszokból áll, ill. az iL áram növekvő áramszakaszait a V5 térvezérlésű teljesítménytranzisztor, míg a csökkenő áramszakaszokat a V6 dióda vezeti. Az iL áram átlagértéke szinuszos, fázishelyzete [a C2 kondenzátor kis értékű (a gyakorlatban 2...3°-os) fázistolásától eltekintve] megegyezik a bementi feszültség (Ube) fázishelyzetével.

A kapcsolás működéséhez elvileg nem, de a gyakorlatban szükséges a C2 kondenzátor, amely a tápláló hálózat kis impedanciáját biztosítja. A C2 kondenzátor - a bemenő áramban (ibe) létrehozott - fázistolását az xl jel fázishelyzetének megfelelő módosításával lehet kiküszöbölni.

4. A gyakorlati megvalósítások

A PowerQuattro Kft. 1993. évben fejlesztette ki az első, teljesítménytényező-korrektorral ellátott, HPQ 48/403 típusú, kapcsolóüzemű, modul kialakítású, akkumulátortöltő berendezéseit. Célunk az volt, hogy a HPQ 48/40 típusú akkumulátortöltő fejlesztési eredményeire alapozva olyan akkumulátortöltő/tápegység gyártmánycsaládokat hozzunk létre, amelyek eleget tesznek az 1. táblázat alapján a felharmonikus áramok iránt támasztott követelményeknek.

A HPQ 48/40 típusú berendezések felépítését a 4. ábra mutatja.

A HPQ 48/40 típusú akkumulátortöltő felépítése

4. ábra.A HPQ 48/40 típusú akkumulátortöltő felépítése

Az akkumulátortöltő berendezés két jól elkülöníthető részből áll. Az első rész a 3. ábrán bemutatott kapcsolási elrendezésű, követőszabályozású, 40 kHz maximális működési frekvenciájú aktív teljesítménytényező-korrektor, amelynek kimenetén [a C1 kondenzátoron] 380 V stabilizált egyenfeszültség jelenik meg. A következő fokozat, amely a galvanikusan leválasztott 48 V névleges kimeneti egyenfeszültséget állítja elő, egy rezgőkörös, 100 kHz maximális működési frekvenciájú, kvázirezonáns frekvenciamodulált átalákító [11,12,13,14]. A kvázirezonáns frekvenciamodulált átalakító előnyös tulajdonsága, hogy a V8-V9 kapcsolóelemeken a kapcsolási veszteség minimális, így a hatásfok névleges terhelésnél, a 100 kHz működési frekvencián is mintegy 94%-os. Miután az alkalmazott korszerű félvezető kapcsolóelemek, ill. kapcsolástechnika eredményeképpen névleges terhelés esetén a teljesítménytényező-korrektor is minimum 94%-os hatásfokú, az eredő berendezés hatásfoka nagyobb, mint 88%. Az aktív teljesítménytényezőkorrektor alkalmazásával névleges terhelés esetén a teljesítménytényező 0,98-ná1 nagyobb.

A berendezések MATÁV alkalmazástechnikai vizsgálatát a Magyar Távközlési Részvénytársaság PKI Távközlésfejlesztési Intézete végezte el.

Az 5. ábrán a PKI által a berendezés minősítésekor mért bemenő áram jelalakja, míg a 6. ábrán a bemenő áram mért áramharmonikusai, valamint az 1. táblázatban megadott felharmonikus határáramok vannak feltüntetve.

Mivel a berendezés szabályozóköre a bemeneti feszültséggel fázisban lévő (alapharmonikus) bemenőáramot állít elő - alkalmazva az 1. táblázatban megengedett áramfelharmonikusokat - felrajzolható a cosj1 = 1 esetére a bemenőteljesítmény függvényében a [2] betartásához szükséges teljesítménytényező (7. ábra szaggatott vonal).

A hálózati áram hullámformája teljes terhelés esetében

5. ábra.A hálózati áram hullámformája teljes terhelés esetében

A HPQ 48/40 típusú akkumulátortöltő berendezés hálózatból felvett áram spektruma teljes terhelés esetében

6. ábra.A HPQ 48/40 típusú akkumulátortöltő berendezés hálózatból felvett áram spektruma teljes terhelés esetében

A HPQ 48/40 típusú akkumulátortöltő berendezés mért, ill. a [2]-ben megengedett áram-felharmonikusokból számított teljesítménytényezői a Pbe bemeneti teljesítmény függvényében

7. ábra.A HPQ 48/40 típusú akkumulátortöltő berendezés mért, ill. a [2]-ben megengedett áram-felharmonikusokból számított teljesítménytényezői a Pbe bemeneti teljesítmény függvényében

A 7. ábrába folyamatos vonallal berajzolva a berendezés bemeneti teljesítménye függvényében mért teljesítménytényezője látszik, hogy az - az előírások által megkövetett teljesítményhatár határ alatt is - a megkövetelt görbe fölött van.

A PowerQuattro Kft. 1993 óta több - aktív teljesítménytényező-korrektorral ellátott - akkumulátortöltő, ill. tápegységcsaládot fejlesztett ki, ill. gyárt. Ezek a következők.

A HPQ 24/15, HPQ 24/25, HPQ 24/50 típusú 24 V, ill. a HPQ 48/7,5, HPQ 48/15, valamint a HPQ 48/40, 48 V névleges kimeneti feszültségű 7,5, 15, 25, 40, ill. 50 A névleges kimenőáramú akkumulátortöltők/tápegységek elsősorban hírközlési fogyasztók tápáramellátására.
Az SPQ 220/8, SPQ 220/15, SPQ 220/20 típusú, 220 V névleges kimeneti feszültségű 8, 15, ill. 20 A névleges kimenőáramú akkumulátortöltők elsősorban erőművi, áramszolgáltatói segédüzemi áramellátási célokra.
Az SPQ 336/8, SPQ 336/15, valamint az SPQ típusú 336 V névleges kimeneti feszültségű 8, 15, ill. 20 A névleges kimenőáramú akkumulátortöltők a 336 V névleges közbensőköri feszültségű komplett szünetmentes egyenfeszültségű és/vagy váltakozó feszültségű áramellátó rendszerek számára.

Az egyes egységeket a kimeneti teljesítmény növelésére, vagy a szükséges redundancia kialakítására párhuzamosan lehet kapcsolni úgy, hogy a terhelőáramot névleges kimeneti teljesítményük arányában osztják. Ez azt jelenti, hogy azonos felépítésű, ill. azonos kimeneti feszültségű, de eltérő névleges kimenőáramú berendezéseket is lehet párhuzamosan üzemeltetni. A kifejlesztett és gyártott akkumulátortöltő családok mindegyik tagja alkalmas - szeleppel zárt - akkumulátorok töltésére, ill. távfelügyeleti rendszerrel való kommunikációra.

A mérési eredményekre visszatérve megállapítható, hogy tervezési elgondolásaink helyességét a mért adatok bizonyítják, amelyekből látható, hogy viszonylag egyszerű felépítésű energiaátalakítókkal megvalósítható a szinuszos, kis áramtorzítási tényezőjű áramfelvétel.

További célunk, hogy - az általunk kifejlesztendő berendezéseknél - nagyobb egységteljesítmények esetén is megvalósítsuk a nagy teljesítménytényezőjű hálózati áramfelvételt.

Lábjegyzet

1 A külföldi szakirodalmakban a ki tényezőt THD-nak (Total Harmonic Distortion) jelölik.
2 A táblázatban szereplő maximálisan megengedett áramfelharmónikusok, ill. a Ieff = 16 A áramértékhez tartozó áramfelharmónikusok 19%-os ki értéket határoznak meg.
3 Az első szám a névleges kimeneti feszültséget, míg a második szám a névleges kimenőáramot jelöli.

Irodalom

 • [1] MSZ EN 6055-1 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek által keltett hálózati zavarok. Fogalommeghatározások.
 • [2] MSZ EN 60555-2 Háztartási és hasonlójellegű villamos készülékek által keltett hálózati zavarok. Harmonikusok.
 • [3] IEC STANDARD Publication 555-1 1982. "Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment." Part 1: Definitions
 • [4] IEC STANDARD Publication 555-2 1982. "Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment." Part 2: Harmonics
 • [5] IEC STANDARD Publication 555-2 "Disturbances in supply systems caused by household appliances and similar electrical equipment." Part 2: Harmonics. Amendment 1988.
 • [6] IEC 77A. "Low frequency phenomena" 1993-09-30.
 • [7] Csáky-Ganszky-Ipsits-Marti: Teljesítményelektronika. Műszaki Könyvkiadó, 1976.
 • [8] Jamess J. Lo Cascio (MicroLinear Corp. San Jose California): "The Use of a New SMPS Array to Irnplement a Power Factor Controller IC". 1989. High Frequency Power Conversion.
 • [9] M. Herfurth: "Aktives Oberschwingungsfilter rnit konstanter Betriebsfrequenz und 600 W Ausgangsleistung". Siemens PD 22 9002. 1990.
 • [10] Mark J. Kocher and Robert L. Steigerwald (General Electric Company): "An AC-to-DC Converter with High Quality Input Waveforms". 1987.
 • [11] Bill Andreycak (UNITRODE): "1 MHz, 150 W Resonant Converter" UNITRODE Linear Integrated Circuits Data and Applications Handbook, 1990.
 • [12] James A. Martin,. David W Clemans, David M. Landis (Martin Marietta Denver Aerospace): "New Two-Switch Forward Resonant Topology". 1986. High Frequency Power Conversion.
 • [13] Steve Freeland (Rockwell International Corporation): "An Introduction to the Principles amd Features of Resonant Power Conversion." Recent Developments in Resonant Power Conversion, 1988.
 • [14] Fred C. Lee (Virginia Power Electronics Center): "Zero-Voltage Switching Techniques in DC-DC Converter Circuits". 1987. High Frequency Power Conversion.